Chúng tôi là ai

Được đầu tư xây dựng vào năm 2007 và chính thức đi vào hoạt động sản xuất tháng 8/2009, công ty Cổ phần Dược Becamex.

Chi tiết

Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất, gia công, Mua bán dược phẩm, vật tư y tế, mỹ phẩm, hóa chất (không thuộc danh mục cấm), nguyên liệu phục vụ sản xuất được .

Chi tiết

Video

 

Hỗ trợ trực tuyến


 

Thống kê truy cập

Hôm nay 8
Hôm qua 11011
Tuần này 42484
Tuần trước 48560
Tháng này 27734
Tất cả 336560
 
 

Thông báo cổ đông

 
 • Đăng ký ngày giao dịch cổ phiếu giao dịch bổ sung của Công ty cổ phần Becamexpharma (xem chi tiết12/09/2018
 • Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ (xem chi tiết)12/09/2018
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu /chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (xem chi tiết) 04/09/2018
 • Ấn định thời gian giao dịch cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Dược Becamex(xem chi tiết) 20/08/2018
 • Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ (xem chi tiết) 14/08/2018
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (xem chi tiết) 01/08/2018
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (xem chi tiết) 30/07/2018
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu /chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (xem chi tiết) 02/07/2018
 • Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng(xem chi tiết) 26/07/2018
 • Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán(Thay đổi lần thứ 01ngày 24/07/2018) (xem chi tiết) 25/07/2018
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên    quan của  người nội bộ.(xem chi tiết23/07/2018
 • Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ (xem chi tiết20/07/2018
 • (V/v Xác nhận được chỉ định thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ của BCP)(xem chi tiết) 20/07/2018
 • Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Công Ty Cổ Phần (xem chi tiết11/07/2018
 • Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng.(xem chi tiết) 10/07/2018
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu /chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (xem chi tiết25/06/2018
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.(xem chi tiết) 20/06/2018
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng (xem chi tiết) 12/06/2018
 • Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ                                                  (xem chi tiết11/06/2018
 • Thông báo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước vừa nhận đầy đủ Hồ sơ phát hành Cổ phiếu riêng lẻ từ 40 tỷ VND đến 60 tỷ VND (29/05/2018)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty cổ phần dược Becamex (xem chi tiết22/05/2018

 • Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (xem chi tiết) 14/05/2018

 • Thông báo (về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt) (xem chi tiết ) 04/05/2018

 • BCP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 đối với Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Becamex như sau: 18/04/2018

  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2018.
  2. Lý do và mục đích: trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.
  3. Nội dung cụ thể:

  - Tỷ lệ thực hiện: 22%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.200 đồng)

  - Thời gian thực hiện chi trả: ngày 25/05/2018.

 • Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 (xem chi tiết) 30/03/2018

 • Báo cáo thường niên năm 2017 ( xem chi tiết)                                                  30/03/2018

 • Thông báo tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2018 ( xem chi tiết )       29/03/2018

 • Nghị quyết 01 Hội Đồng Quản Trị  bổ nhiệm Tổng Giám Đốc (xem chi tiết)          28/03/2018

 • Nghị quyết 02 Hội Đồng Quản Trị TQCTĐHCĐTN 2018 (xem chi tiết )                 28/03/2018

 • BCP: Ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (07/03/2018)

 • Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Becamex như sau:

  1.Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2018

  2.Lý do và mục đích: chốt danh sách cổ đông để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

  3.Nội dung cụ thể:

  -  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết).

  -  Thời gian thực hiện: Công ty CP Dược Becamex thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng Cổ đông, đăng tin trên website của Công ty và phương tiện              thông tin đại   chúng theo qui định của pháp luật.

  -  Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Becamex.Địa chỉ: Đường NA6 - KCN Mỹ Phước 2 - Phường Mỹ Phước - Thị xã Bến Cát - Tỉnh Bình         Dương - Việt nam.

  -   Nội dung cuộc họp: Theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 • Thông báo nhận cổ tức (xem chi tiết)                                                                                                                   3/07/2016

 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2016 bằng tiền mặt ( xem chi tiết )6/07/2017

 • Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết )                                                                                                   24/05/2017

 • Quy Chế Bầu Thành Viên HĐQT và Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Dược Becamex ( xem chi tiết )     17/04/2017

 • Thông báo Đại Hội Cổ Đông Năm 2017 (xem chi tiết )                                                                                      03/04/2017

 • Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết )                                                                                                    28/03/2017

 • Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm ) (xem chi tiết)                                                             21/07/2016 

 • Nghị Quyết bổ nhiệm Kế Toán Trưởng và bãi nhiệm Kế Toán Trưởng ( xem chi tiết )                                 24/06/2016

 • Thông báo bổ nhiệm Kế Toán Trưởng ( xem chi tiết )                                                                                      24/06/2016

 • Quyết định bãi nhiệm Kế Toán Trưởng ( xem chi tiết )                                                                                     24/06/2016

 • Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Dược Becamex(xem chi tiết )                                                          10/06/2016

 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức  2015 bằng tiền mặt (xem chi tiết) 01/06/2016 

 • Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (xem chi tiết )                                                                               29/04/2016

 • Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016 (xem chi tiết )                                           13/04/2016

 • Thông báo v/v tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2016 (xem chi tiết)                                           02/04/2016

 • Báo cáo tình hình quản trị công ty (năm 2015) ( xem chi tiết )                                                                        01/02/2016

 • Thông báo v/v đăng ký lưu ký và giao dịch cổ phiếu trên GDCK Hà Nội (xem chi tiết)                   03/09/2015

 • Về việc đăng ký ngày giao dịch đầu tiên (xem chi tiết)                                                                         01/09/2015

 • Chuyển chứng khoán từ đại chúng chưa niêm yết sang giao dịch UPCOM (xem chi tiết)              01/09/2015

 • TT(về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cồ tức 2014 tiền mặt)(xem chi tiêt)         20/08/2015

 • Nghị quyết hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Becamex (xem chi tiết )                               15/08/2015

 • Nghị quyết hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Becamex (xem chi tiết                                 01/08/2015  

 • Báo cáo tình hình quản trị công ty ( 06 tháng đầu năm 2015) (xem chi tiết)                                    22/07/2015

 • Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 (xem chi tiết)                                        22/04/2015  

 • Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 (xem chi tiết)                                      22/04/2015

 • Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 ( xem chi tiết )                          13/04/2015

 • Báo cáo thường niên năm 2014 ( xem chi tiết )                                                                                   04/04/2015

 • Thông báo tổ chưc Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 (xem chi tiết)                        03/04/2015

 • Nghị quyết hội đồng quản trị (xem chi tiết)                                                                                         31/03/2015

 • Nghị quyết HDQT về việc thông qua ước thực hiện năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 (xem chi tiết)

 • Nghị quyết  Hội Đồng Quản Trị năm 2014(xem chi tiết )

 • Thông báo (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt)(xem chi tiết )

 • Báo Cáo tình hình quản trị cáo tình quản trị công ty Năm 2013(xem chi tiết)

 • Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014(xem chi tiết)

 • Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014(xem chi tiết)

 • Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014(xem chi tiết )

 • Thông báo tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014(xem chi tiết)

 • Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị_02 (xem chi tiết)

 • Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị_01 (xem chi tiết)

 • Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 (xem chi tiết)

 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt(xem chi tiết)

 • Thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2012(xem chi tiết)

 • Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc chi trả cổ tức năm 2013(xem chi tiết)

 • Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2013(xem chi tiết)

 • Quyết định bãi nhiệm Tổng Giám Đốc (xem chi tiết)

 • Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc (xem chi tiết

 • Thông báo thay đổi Tổng Giám Đốc (xem chi tiết)

 • Thông báo bổ nhiệm Tổng Giám Đốc  (xem chi tiết)

 • Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng  (Xem chi tiết)

 • Quyết định bổ nhiệm phó tổng giám đốc  (Xem chi tiết)

 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2012  (Xem chi tiết)

 • Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2012 (Xem chi tiết)

 • Báo cáo tình hình đầu tư của cơ sở sản xuất     

  -  Báo cáo tình hình đầu tư của cơ sở sản xuất (Xem chi tiết)

  -  Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh (Xem chi tiết)

 • Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2012 

-  Thông báo Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2012 (Xem chi tiết)

-  Văn kiện Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2012 (Xem chi tiết)

 • .Chào bán cổ phiếu ra công chúng      

-  Bản cáo bạch (tải về)

-  Báo cáo tài chính năm 2009 (tải về)

-  Báo cáo tài chính năm 2010 (tải về)

-  Báo cáo tài chính quý 1/2011 (tải về)

-  Dự án đầu tư (tải về)

-  Giấy phép kinh doanh (tải về)

-  Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu (tải về)

-  Điều lệ công ty (tải về)

 • Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu  (tải về)

 • Danh sách cổ đông đến tháng 22/4/2011 (tải về)

 • Xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán  (tải về)

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.